Bruk av kniv som våpen

kommentarerI sommer har media meldt om knivstikking og alvorlige trusler med kniv i gjennomsnitt annenhver dag i Oslo. Det har for det meste skjedd i gater og parker, trass i forbudet mot å bære kniv på offentlig sted. I 2014 ble det i Norge anmeldt 1078 tilfeller av legemsbeskadigelser eller trusler med kniv, dvs ca tre pr dag, og det lå på samme nivå i 1. tertial i år.

Vi vet at bruk av kniv ved kriminelle handlinger skjer ved alt fra drap, grove ran, vold og overgrep til trusler og ikke-planlagt voldsbruk i slåsskamper, vold i hjemmene, osv. I en del utsatte miljøer er det også utbredt å bære kniv som en slags beskyttelse. I Norge var det i 2014 hele åttifem ganger flere legemsbeskadigelser med kniv enn med skytevåpen. I tillegg til anmeldte forhold fins det åpenbart store mørketall, fordi ofre kan bli truet på livet hvis de anmelder.

Det oppleves som meget skremmende og skaper stor utrygghet i nærmiljøene når det skjer knivepisoder, slik vi nylig har opplevd på Furuset. Kniv er enkelt å skaffe seg, skjule og bruke - og er vanskelig å verne seg mot. Det er all grunn til å ta kniv mer alvorlig som farlig våpen i Norge. Det viktigste tiltaket til nå er forbudet mot å bære kniv på offentlig sted fra 1993. Det har vært forsøkt håndhevet ved at politiet opp gjennom årene har hatt enkelte kontroller med metalldetektor på utsatte steder og tidspunkter. Men dette har vært såpass sjelden og sporadisk at oppdagelsesfaren har vært meget liten. Bøte-nivået for overtredelser av knivforbudet har ligget mellom fire og åtte tusen kroner, og kan oppleves ganske lavt i forhold til andre lovbrudd.

Vi trenger en egen tiltaksplan mot kniv som våpen med en omfattende og helhetlig tilnærming. Det handler om å informere og bygge holdninger og bevissthet i alle deler av befolkningen om faren ved å ha livsfarlige kniver lett tilgjengelige. I og med at kniv er et viktig nytteredskap i dagliglivet og friluftslivet vårt, er det lett å vie for lite oppmerksomhet til hvor farlig kniv også kan være. Til og med selve knivforbudet på offentlig sted er det informert så lite om at mange ikke en gang er kjent med det - og da blir det desto vanskeligere å håndheve.

For å forebygge at farlige kniver skal være lett tilgjengelige når det oppstår tilspissede konflikter og voldssituasjoner, må vi også innlede et nærere samarbeid med produsenter, importører og forhandlere. Det er behov for å utvikle bedre retningslinjer for salg av de farligste knivene, og det bør legges opp til omfattende informasjonskampanjer om trygg oppbevaring av det som i en gitt situasjon kan bli livsfarlige våpen. Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge at det som skjedde på Ikea i Sverige ikke skal skje i Norge.

 

hits