Historisk løft for Oslo sentrum?

kommentarer

De mest bombastiske uttalelsene om at prosjektet blir for stort og massivt, at vi må la flere departementer være der de er idag ol - har blitt mest omtalt etter at de sju forslagene til nytt regjeringskvartal er presentert. Men forslagene inneholder mange gode idèer og elementer som bør tas videre. De viser hvorden nye regjeringskvartalet handler om å bygge mye av bykjernen på nytt, og alt annet vil bli påvirket. Det kan bli et stort positivt løft for hovedstaden om vi velger riktig. 
Vi står overfor det viktigste byggeprosjektet i hovedstaden i vår generasjon som vil få stor historisk betydning. Jeg mener at vi folkevalgte må engasjere oss, og derfor har jeg bedt om en interpellasjonsdebatt om dette i Stortinget som kommer opp i løpet av de første ukene. Den lyder: 

"Planene for nye Regjeringskvartalet er meget viktige for hovedstaden og hele nasjonen, og beslutningene som tas må ses i et hundreårsperspektiv. I idèfase-prosjektet er det lagt fram sju forskjellige forslag som tydelig-gjør hvilke veivalg som må gjøres fram til en statlig reguleringsplan skal vedtas i 2016. Det gjelder om byggevolumet blir for massivt i forhold til tomtearealet, om kvartalet skal ha dominerende signalbygg eller integreres i nåværende bybilde, om god sikkerhet lar seg kombinere med folkeliv og et attraktivt bymiljø, hvor stor vekt man skal legge på parkanlegg og andre attraksjoner, hvordan fremkommelighet for kollektivtrafikk og nødvendig transport kan kombineres med gå- og sykkelgater, osv. Prosjektet skal pågå i mange år framover og det blir viktig med en bred tverrpolitisk forankring. Hvordan vil statsråden involvere Stortinget i de veivalgene som skal gjøres fram til Regjeringen vedtar en statlig reguleringsplan?"

Etter å ha brukt god tid på utstillingen selv, vil jeg anbefale alle å ta en tur og se på de 7 idè-forslagene som er stilt ut i paviljongen ved Høyblokka. Den gir en god oversikt over alternativene og veivalgene - bl a mellom å bygge i jevn ca ni etasjes høyde med offentlige parker på takene - eller å bygge noen høye originale signalbygg som "fjellet" nedenfor også her med parkanlegg. Ovenfor og nedenfor ser du noen bilder fra utstillingen som illustrererer et par av ytterpunktene.hits